چهارشنبه 1 خرداد 1398

کمتر از 3 درصد از محصولات کشاورزی در فصل زراعی امسال دچار آسیب شد/به خاطر منافع مردم از مدیریت پایدار شهری حمایت گردد/ برخی از رسانه ها اخلاق و انصاف را در انعکاس اخبار شهرستان داشته باشند .

ایجاد : ‎1397/09/13 13:48 بازدید: 36
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی